چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت, ۱۳۹۷

جمله های ۵۰۴

درس اول : 

Abandon……………رها کردن
Keen………………….باهوش
Jealous……………….حسود
Tact…………………….تدبیر
oath……………………سوگند
Vacant…………………خالی
Hardship……………..سختی
Gallant…………………باادب
Data…………………….اطلاعات
Unaccustomed……..ناآشنا
Bachelor………………مردمجرد
Qualify…………………لایق بودن
————————————————–‌‌——————————————–

Abandon (v.) (əˈbændən)
تلفظ: ابَندِن

 ۱-To abandon someone = کسی را ترک کردن

مترادف: desert: دِزِرت

—————

Keen=باهوش

۲- a keen knife = چاقوی تیز

 – a keen edge = لبه ی تیز

– a keen scent = بوی تند

 keen eyes = چشمان تیزبین

 keen on swimming = علاقمند به شنا

———————————————————

Tact /tækt/
تلفظ : تٓکت

—–

you need a lot of tact to be successful = تو به تدبیر بسیار برای موفقیت نیازمندی

———————-

jealous (Adj) /ˈdʒeləs/

She is a jealous girl = او یک دختر حسود است

 تلفظ: جِلِس

———————-

Oath (n) /oʊθ/

Take an oath= 🗨سوگند خوردن

Oath of loyalty =  🗨سوگند وفاداری

——————————

Vacant (adj.) (ˈveɪkənt)
تلفظ: وِیکِنت
مترادف
۱⃣empty: اِمتی

I put my coat on that vacant seat.=کتِ خود را روی آن صندلی خالی گذاشتم

—————–

hardship
تلفظ: هاردشیپ

مترادف

۱⃣difficultly: دیفیکالتی

to tolerate the hardships =  🗨تحمل سختی ها

———————-

Gallant (n and adj) /ˈɡælənt/
تلفظ: گَلِنت/ گِلَنت

مترادف

۱⃣brave: برِیو

متضاد:

۱⃣Coward: ترسو

مثال: a gallant police officer = 🗨مامور پلیس شجاع

—————-

Data: (noun): (ˈdɑːtə)
دِیتا
مترادف
۱⃣Information

مثال : Raw data.= 🗨اطلاعات خام

——————————–

Unaccustomed (adj) /ˌʌnəˈkʌstəmd◂/
تلفظ : آنِکاستِمد

مترادف :

۱⃣strange: سترِینج

مثال : I’m unaccustomed to this country.= من به این کشور عادت ندارم.

————————————–

bachelor (n) /bach´ǝ lǝr/

مترادف:

۱⃣single

He is still a bachelor.= او هنوز مجرده

—————————————-

Qualify (Verb) /ˈkwɒlɪfaɪ/
تلفظ : کوالیفای

مترادف:

۱⃣Have a right

مثال: He doesn’t qualify for the class.= او صلاحیت کلاس را ندارد.

—————————————————————————————–

درس دوم :

 

 

 

 

 

 

 

تمام حقوق این سایت متعلق به سایت آموزش عمومی زبان انگلیسی می باشد .